Een tragisch ongeluk

Onbekende Bennekomse graven (1)

Algemene begraafplaats Bennekom (graf 04.A.09)

Het was woensdagmorgen 26 januari 1938. Andries van Renssen had op Nassaulaan 34 net zijn vrouw Clasina en tweejarige dochter Toosje gedag gezegd. Hij was per fiets op weg naar zijn werk in Ede. Hij werkte voor de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV). De propaganda-afdeling van deze omroep bevond zich op de bovenverdieping van de villa van NCRV-bestuurder Derk Pereboom op Stationsweg 24.

Het was een natte, koude ochtend. Het was half negen. De zon kwam net op toen Van Renssen voor de spoorwegovergang moest wachten op de trein van Utrecht naar Arnhem. Toen de trein was gepasseerd, de slagbomen waren opgehaald en de file auto’s, fietsers en wandelaars zich in beweging zette, slipte zijn achterwiel op de natte rails. Juist op het moment dat naast hem een met stenen geladen vrachtwagen reed. De jonge vader viel precies onder de dubbele achterwielen van de vrachtwagen. Zijn linkerbeen werd volledig verbrijzeld. Hij lag op het spoor. De D-trein Hoek van Holland – Bazel liep vertraging op.

Complicaties

Ondanks de verschrikkelijke pijn bleef Van Renssen bij kennis, ook toen dokter De Haan eerst hulp verleende. Eerst werd hij naar het Johanniter ziekenhuis in zijn woonplaats gebracht. Later werd hij met de ziekenauto van Van Laar overgebracht naar het Diaconessenhuis in Arnhem. De bedoeling van de Arnhemse artsen was zijn been te amputeren. Ondanks de ernstige verwondingen werd daar niet direct voor zijn leven gevreesd. Zich bewust van de ernst van de situatie sprak Van Renssen nog met zijn vrouw. Hij vertelde haar dat hij graag bij zijn gezin wilde blijven, maar dat als dat niet meer mogelijk was, het ook goed zou zijn. Niet voor niet had hij zijn huis aan de Nassaulaan ‘Gratia Felix’ (gelukkig door genade) gedoopt. Andries van Renssen overleed om kwart over twaalf in het bijzijn van zijn vrouw aan de complicaties van zijn verwondingen.

Op zaterdagmiddag 29 januari 1938 werd hij op de Algemene begraafplaats in Bennekom ter aarde besteld. Zijn graf bestaat nog steeds (04.A.09) omdat hij bijzonder actief was geweest voor de NCRV.

Rotterdammer

Andries Renssen hzn werd op 2 februari 1902 te Rotterdam geboren als zoon van Hendrik van Renssen (1873-1936), koopman in machine-oliën, en Antonia van Os (1877-1914). Hij bezocht de lagere school in zijn geboortestad. Op zijn twaalfde overleed zijn moeder en zeven maanden later hertrouwde zijn vader met Francina Duijzers (1884-1960). Ondertussen doorliep Andries de Christelijke HBS en een christelijke kweekschool. Als jongeling was hij actief in gereformeerde kring. Zo was hij oprichter van jongelingenverenigingen op gereformeerde grondslag Timotheus en prof. Biesterveld.

Op 1 mei 1920 haalde Van Renssen zijn onderwijzersakte en later die maand zijn diploma stenografie Duits. Hij ging niet voor de klas, maar werkte enige tijd op de administratie van de oliehandel van zijn vader. Hij was ook kerkelijk actief. In 1924 was hij penningmeester van zowel een plaatselijk actiecomité van de Nederlandse Drankbestrijding als van de Protestantsche Dragersvereeniging ‘Recht en Billijkheid’. Een vereniging die zich ten doel stelde stoffelijke overschotten ten grave te dragen en de opbrengsten daarvan ten goed te laten komen aan de minderbedeelden.

In december 1924 verhuisde hij naar Tramweg 28 (nu Churchillweg) in Wageningen. Daar werd hij namelijk vertegenwoordiger van de uitgeverij Zomer & Keuning. In oktober 1926 keerde hij terug naar zijn oude adres Snellemansdwarstraat 13b in Rotterdam. Om halverwege 1927 naar Utrecht te verhuizen. Op verzoek van het NCRV-bestuur was Van Renssen per 1 maart 1927 namelijk als ambtenaar in dienst van de NCRV getreden. Op 29 september 1929 trouwde hij in Rotterdam met Clasina van der Voorde (Rotterdam 2 februari 1902 – Bolsward 23 juli 1998).

NCRV

In de beginperiode bij de omroep was hij op de achtergrond de rechterhand van de Bennekomse omroepvoorzitter Abraham van der Deure als deze door het land trok. Soms trad hij op als radio-omroeper en later hield hij geregeld zelf spreekbeurten in het land. Bovendien verzorgde hij de notulen van de hoofdbestuur en het dagelijks bestuur van de NCRV.

De wortels van de NCRV liggen voor een belangrijk deel in onze omgeving. Mr. Abraham van der Deure uit Bennekom richtte samen met ds. Pieter Dommisse uit Maassluis de eerste Nederlandse  omroepvereniging op. Andere bestuursleden waren: Derk Pereboom uit Ede, programmaleider en eerste omroeper P.C. Tolk (Hilversum) en drukker van de omroepgids en ledenadministrateur Carel Keuning uit Wageningen (directeur uitgeverij Zomer & Keuning). In de beginjaren kwamen deze vier bestuursleden elke dinsdagavond bijeen bij Van der Deure thuis, eerst in huize ‘Delborgo’ en later in villa ‘Westereng’. Vanaf 1930 vergaderde het dagelijks bestuur van negen leden in Utrecht.

Nassaulaan

Behalve voor het bestuur, werkte Van Renssen ook voor de propaganda-afdeling in Ede en had hij de leiding over de kinderuurtjes en de schooluitzendingen. Aanvankelijk woonde hij met zijn vrouw op Keijenbergseweg 9 in Wageningen, waar ook zijn dochter Antonia (Toos) op 11 juni 1935 werd geboren.

Op 1 augustus 1936 werd het gezin Renssen ingeschreven op Nassaulaan 34 in Bennekom. Ook in Bennekom werd Andries van Renssen maatschappelijk actief. In de gereformeerde mannenvereniging, in het bestuur van het Comité voor christelijke winterlezingen en als secretaris van de Oranjevereniging. Tot die fatale januari-ochtend op de spoorwegovergang.

Herdenking

Nog de dag van zijn dood herdacht evangelist Johannes de Heer Andries van Renssen in zijn ziekenuurtje voor NCRV-radio. Op zaterdagmiddag 29 januari werd hij onder grote belangstelling herdacht en begraven. Het verslag daarvan is helaas verloren gegaan.

Op zaterdagmiddag 22 oktober 1938 vond er opnieuw een herdenkingsbijeenkomst plaats op de algemene begraafplaats. De medewerkers en het bestuur van de NCRV hadden het plan opgevat een ‘streng eenvoudig’ grafmonument te plaatsen op Van Renssens laatste rustplaats. Die middag werd het grafmonument aan de familie overgedragen. Andries van Renssens jongere broer Simon dankte namens zijn schoonzus en andere familieleden de NCRV voor alle zorg en het grafmonument. Een grafschrift met het opschrift Gratia Felix.